Kostyukevich Y.I.

Kostyukevich Y.I. (1)

Senior Lecturer
Skolkovo Institute of Science and Technology
(Moscow, Russia)

Contacts

Postal address:

125 319  Chernуakhovskogo str.16